Тестени магии

Тази таблица ще ви ориентира 
за поредността на представените видовете тестени изделия
1. Закуски – малки питки
5. Соленки и гризинки
2. Закуски - пърженки разни
6. Тесто
3. Чуждестранни тестени изделия         
7. Баници и питки
4. Мъфини
8. Хляб и обредни хлябове

Кликвайте на розовото наименование, за да се отвори съответната публикация. 

З а к у с к и   -   м а л к и   п и т к и

З а к у с к и   -   п ъ р ж е н к и   р а з н и

Бърза закуска Тумбачета
 Улични мекици - скоро

Ч у ж д е с т р а н н и   т е с т е н и   и з д е л и я
 С о л е н и   м ъ ф и н и

С о л е н к и   и   г р и з и н и


Т е с т о


Баници

Пити


 

Х л я б.

2 коментара:

Анонимен каза...

Супер вкусно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

The witch каза...

Благодаря!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

7 популярни коридора из кулата в последните 7 дни

7 от последните коментари

Моята "сандъчена" градина, 2010 г.